Børnenes Hus Hammelev
Børnenes Hus Hammelev
Hammelev Bygade 18 B
6500 Vojens
avan@haderslev.dk
7450 7588
24857961

Kalender

Den Selvejende Institution Børnenes Hus Hammelev, er en aldersintergreret daginstitution der er normeret til 65 børn i alderen 0-6 år.

Børnene er fordelt på 5 grupper, Trolde som er vores vuggestue,Store Trolde som er de ældste vuggestue børn, Spilopper, Krudtugler og Vildbasser som er de ældste.


 

Støtteforeningen


Støtteforeningen for Børnenes Hus Hammelev

Hvem er vi?

Støtteforeningen har til formål at støtte Børnenes Hus Hammelev med økonomisk støtte til forskellige aktiviteter , investeringer og arrangementer.  Støtten udgør både fastlagte udgifter, men også impulssive/ekstraordinære udgifter. F.eks.

Fastlagt støtte:

 • Frugt hver morgen og eftermiddag

 • Mælk til frokosten

 • Brød, boller, knækbrød mv. Hver morgen og eftermiddag

 

Ekstra ordinære støtte:

 • Oplevelsesturer, f.eks. buskørsel i forbindelse med hjemmebesøg, udflugter mv.

 • Projekter f.eks. sund mad

 • Indkøb af Ipads, løbecykler mv.

Børnene i Børnenes Hus Hammelev, optages som medlemmer i Støtteforeningen og betaler 700 kroner om åtet pr.  barn. Juli er betalingsfri. Beløbet bliver opkrævet en gang årligt.

Foreningen arbejder tæt sammen med bestyrelsen og personalet i Børnenes Hus Hammelev for at sikre at de økonomiske midler bliver brugt på de korrekte og ønskede områder.

Vedtægter

§ 1

Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Støtteforeningen for Børnenes Hus Hammelev”.

Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune.

§ 2

Foreningens formål

Foreningens formål er at virke som støtteforening for den selvejende institution ”Børnenes Hus Hammelev”. Foreningen bidrager økonomisk til indkøb af frugt til foreningens medlemmer. Foreningen kan derudover bidrage økonomisk til forskellige små investeringer, aktiviteter og arrangementer i Børnenes Hus. Foreningen yder ikke støtte til den løbende drift af institutionen.

Udover indtægter fra medlemskontingent skal foreningen i videst muligt omfang ansøge relevante fonde m.m. for støtte til investeringer, arrangementer mv. til fordel for foreningens medlemmer.

§ 3

Medlemskab af foreningen

Alle, der støtter foreningens formål, kan blive medlemmer uanset bopælskommune. Medlemskab forudsætter betaling af årligt kontingent. Børn i Børnenes Hus Hammelev kan ikke nægtes medlemskab af foreningen

Kontingentet fastsættes hvert år på støtteforeningens generalforsamling.

Kassereren er ansvarlig for, at de årlige kontingenter bliver opkrævet. Ligeledes er kassereren ansvarlig for, at nye indmeldte børn og deres familie bliver bekendt med støtteforeningen og dens formål.

§ 4

Bestyrelsen

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse, der vælges hver for to år ad gangen på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen består af følgende tre poster:

 • En formand, som vælges i lige år
 • En kasserer, som vælges i ulige år
 • En fundraiser, som vælges i ulige år

Valg til bestyrelsen sker ved direkte valg.

Hvert år vælges en suppleant, hvis valgperiode er et år.

Valgbare til foreningens bestyrelse er foreningens medlemmers forældre.

En repræsentant fra Børnenes Hus Hammelevs bestyrelse deltager uden stemmeret i støtteforeningens bestyrelsesmøder for at sikre en direkte forbindelse mellem de to bestyrelser.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder foretages af formanden med et varsel på mindst 14 dage. Dagsordenen skal være bestyrelsesmedlemmerne i hænde tre dage inden møderne. Dagsordenen kan tilføjes yderligere punkter ved mødets begyndelse, såfremt hele bestyrelsen er enig herom.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller øvrige medlemmer finder det fornødent. Der skal afholdes minimum fire bestyrelsesmøder om året.

Der føres beslutningsreferat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Disse referater godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst to af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 5

Ansøgning om støtte

Ansøgning om støtte fra foreningens midler kan indsendes af Børnenes Hus Hammelevs bestyrelse. Ansøgning skal foretages skriftligt til bestyrelsen. Ansøgningen skal oplyse det ansøgte beløb og indeholde en beskrivelse af en eller flere aktiviteter, arrangementer eller små investeringer, der kan rummes inden for støtteforeningens formålsparagraf. Bestyrelsen for støtteforeningen beslutter herefter om ansøgningen kan imødekommes. Beslutningen meddeles inden 30 dage efter, at bestyrelsen har modtaget ansøgningen

Formanden eller kassereren er ansvarlige for, at pengene udbetales.

§ 6

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Indkaldelse skal ske skriftligt med minimum 14 dages varsel. Den ordinære generalforsamling afholdes sammen med den ordinære generalforsamling for Børnenes Hus Hammelev inden udgangen af september hvert år.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer. Afstemninger kan foregå ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis bare ét medlem forlanger det.

Forældre til foreningens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer af foreningen, der har betalt kontingent. Et forældrepar har én stemme pr. barn, der er medlem af foreningen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Kassererens fremlæggelse af regnskab, samt fastsættelse af kontingent for foreningen.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
 7. Eventuelt

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen inden 30 dage, når 1/3 af medlemmerne eller 1/2 af bestyrelsen skriftligt fremsætter krav herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske som ved ordinær generalforsamling.

§ 7

Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

Den til enhver tid siddende formand eller kasserer har fuldmagt til foreningens konto.

Den til enhver tid siddende bestyrelse tager ved simpelt flertal stilling til anvendelsen af foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Hverken bestyrelsen eller foreningens medlemmers forældre hæfter personligt for foreningens forpligtelser

§ 8

Vedtægtsændring

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at forældrerepræsentanter for 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er der ikke forældrerepræsentanter for 2/3 af foreningens medlemmer til stede,

kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der

tidligst kan afholdes 2 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye

generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.

§ 9

Nedlæggelse af foreningen

Nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling og kræver tilslutning

fra 2/3 af forældrerepræsentanter af foreningens medlemmer. Ved foreningens nedlæggelse skal dens formue gå til Børnenes Hus Hammelev, eller hvis institutionen ikke eksisterer til et tilsvarende socialt formål for børn i Hammelev Sogn. Den ekstraordinære generalforsamling træffer ved flertal afgørelse herom.