Børnenes Hus Hammelev
Børnenes Hus Hammelev
Hammelev Bygade 18 B
6500 Vojens
avan@haderslev.dk
7450 7588
24857961

Kalender

Den Selvejende Institution Børnenes Hus Hammelev, er en aldersintergreret daginstitution der er normeret til 65 børn i alderen 0-6 år.

Børnene er fordelt på 5 grupper, Trolde som er vores vuggestue,Store Trolde som er de ældste vuggestue børn, Spilopper, Krudtugler og Vildbasser som er de ældste.


 

Vedtægter


§ 1   Den selvejende institutions navn er Børnenes Hus Hammelev

Institutionen har hjemsted i Haderslev Kommune og er beliggende, Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens

 

§ 2 Det er institutionens formål at virke som daginstitution for børn i henhold til                Dagtilbudslovens og i overensstemmelse med Haderslev Kommunes gældende mål med og rammer for børns ophold i dagtilbud efter Dagtilbudsloven.

 

§ 3   Den selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse der varetager den overordnede ledelse og en leder der varetager den daglige pædagogiske og administrative ledelse og drift af institutionen, under ansvar overfor bestyrelsen.

 

 § 4   Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer.

  • 5 medlemmer er valgt af og blandt institutionens forældre.
  • 2 pædagoger valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere i institutionen.

Ud over bestyrelsens medlemmer vælges 2 suppleanter blandt institutionens forældre og 1 suppleant blandt de fastansatte medarbejder i institutionen.

§ 5   Der afholdes et forældremøde med valg til bestyrelsen hvert år inden udgangen af september måned. Her vælges bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra forældregruppen.

I lige år vælges 3 og i ulige år vælges 2 forældrerepræsentanter.

Valgperioden påbegynder umiddelbart efter valget og løber i 2 år til nyvalg har fundet sted. Suppleanter vælges for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i forhold til antallet af stemmer.

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer og suppleant fra medarbejdergruppen vælges på et personalemøde. Institutionslederen har stemmeret men er ikke valgbare. Personalemødet afholdes inden forældremødet med valg til bestyrelsen.

Der vælges hvert år 1 medarbejderrepræsentant til bestyrelsen.

Valgperioden påbegynder umiddelbart efter valget og løber i 2 år til nyvalg har fundet sted. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

 

 

§ 6.  Indkaldelsen til forældremøde med valg til bestyrelse, sker ved udsendelse af dagsorden til forældre med børn indskrevet i institutionen senest 14 dage før forældremødets afholdelse.

Forældremødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens orientering
  • Orientering om institutionens økonomi
  • Valg til bestyrelse
  • Evt.

Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg, udgør mødets stemmeudvalg.

§ 7   Forældre til børn i institutionen er valgbare.

       Forældre til børn, indskrevet i institutionen har valgret.

       Medarbejder i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

       Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal.

Afstemningen foregår skriftlig. Der kan afgive én stemme pr. indskrevet barn i institutionen.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. En deltagende stemmeberettiget kan maksimalt stemme med en fuldmagt. En evt. fuldmagt afleveres til institutionslederen inden forældremødet med valg til bestyrelsen påbegyndes.

 

§ 8   En forældrerepræsentant udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører i institutionen, hvorefter suppleanten indtræder. Bestyrelsesmedlemmet kan dog undtagelsesvist fortsætte i bestyrelsen frem til næste valg, såfremt der er enighed herom i den øvrige del af bestyrelsen. Hvis blot et medlem ikke er enig, må det pågældende bestyrelsesmedlem udtræde.

En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse til bestyrelsen eller har modtaget sin opsigelse fra bestyrelsen. Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand blandt de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer.

 

Som led i varetagelsen af den overordnede ledelse af institutionen:
- fastsætter bestyrelsen principper for institutionens arbejde
- fastsætter bestyrelsen principper for anvendelse af budgetrammen for institutionen
- godkender bestyrelsen institutionens pædagogiske læreplaner.

 

 Bestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

Indgåelse og ophævelse af aftalen mellem institutionen og Haderslev Kommune samt indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører institutionens kapital, kræver tilslutning af mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen kan fastlægge de nærmere regler for institutionens drift ved aftale mellem bestyrelsen og Haderslev Kommune, jf. Dagtilbudslovens § 19 stk. 3.

 

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. Formanden indkalder til og leder møderne.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden, eller ved dennes forfald næstformanden, er til stede.

Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning, medmindre andet er bestemt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Lederen deltager i bestyrelsens møder som bestyrelsens sekretær/sagsbehandler.

 

Til at forpligte institutionen retligt over for tredjemand kræves underskrift af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand og i dennes varige forfald, næstformand sammen med et andet bestyrelsesmedlem eller med institutionens leder.

 

Institutionens bestyrelse ansætter og afskediger personale, efter indstilling fra lederen, inden for de rammer, der er fastsat i det af Haderslev Kommunes godkendte budget.

Ansættelse og afskedigelse af lederen kan kun ske efter forudgående godkendelse fra Haderslev Kommune. Institutionen må ved opslag af stillinger tage forbehold herom.

 

Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens gældsforpligtelser.

Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

Ved institutionens nedlæggelse skal dens formue med tilslutning fra mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne og med godkendelse af Haderslev Kommune anvendes til et tilsvarende socialt formål i Haderslev Kommune.

 

Ændringer af vedtægterne kræver tilslutning af mindst 2/3 af bestyrelsen og godkendelse af Haderslev Kommune.

Disse vedtægter træder i kraft ved Haderslev Kommunes godkendelse.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den ______30/9-2015________________________.

Underskrifter

Vedtægter - Børnenes Hus Hammelev - Bestyrelsen